home / Vrienden van de Hospice

Vrienden van de Hospice

De exploitatie van onze hospice wordt voor een deel gedekt door overheidsbijdragen. Daarnaast zijn we afhankelijk van particuliere gelden en donaties. U kunt het werk van onze hospice ondersteunen door vriend te worden of u kunt eenmalig een gift overmaken naar bankrekeningnummer NL18RABO0137230869  ten name van Stichting Hospice Hoeksche Waard, onder vermelding van ‘eenmalige donatie’. Vergeet alstublieft niet ook uw naam (of de naam van de organisatie) én adres te vermelden, zodat we weten van wie de gift afkomstig is.

De Belastingdienst heeft Stichting Hospice Hoeksche Waard erkend en aangemerkt als ANBI instelling. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI hoeft geen erf- of schenkingsbelasting te betalen over erfenissen of schenkingen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI, kan een donateur giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Het ANBI-nummer is: 812159755 ten name van Stichting Hospice Hoeksche Waard.

U kunt zich aanmelden als vriend door te mailen met vriendenadministratie@hospicehoekschewaard.nl of het formulier hieronder invullen.
Wij proberen uw reactie zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Voor een gift via automatisch incasso kunt u dit machtigingsformulier invullen.

Wilt u de hospice ook voor een langere tijd financieel ondersteunen, overweegt u dan eens een periodieke schenking. Dat is een schenking met een looptijd van vijf jaar of langer. Gedurende de looptijd betaalt u jaarlijks (of maandelijks) een door u te bepalen vast bedrag. Met een periodieke schenking is uw betaling geheel fiscaal aftrekbaar. De schenking wordt in een niet-notariële overeenkomst tussen u en de hospice beschreven. U kunt hiervoor deze  overeenkomst periodieke gift  gebruiken. Mocht u hierover meer informatie willen, belt u dan naar de hospice en vraag dan naar Caroline Wols.

  Geslacht
  DhrMevr
  Voorletters*

  Achternaam*

  Adres*

  Postcode*

  Plaatsnaam*

  Telefoon

  E-mailadres

  Donatie* ,
  Periodiciteit* ,
  Via*
  IBAN*

  * verplicht veld